logoProjektu

Klub čitateľskej gramotnosti

Cieľom klubu čitateľskej gramotnosti je rozvoj čitateľských a komunikačných schopností, ktoré presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Viesť žiakov ku konštruovanej a aktívnej účasti v procese učenia sa. Na jednotlivých vyučovacích predmetoch využívať inovačné metódy a formy práce, porovnávať informácie z rôznych zdrojov, zaraďovať prácu s internetom s prepojením na bežný život, pracovať s nesúvislými textami akými sú mapy, grafy, tabuľky a vyvodzovať vzťahy medzi informáciami. Bude rozvíjať čitateľskú gramotnosť nielen vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu a geografie. Na stretnutiach klubu si členovia navzájom vymenia nielen pozitívne skúsenosti, ale zároveň prispejú aj k rozvoju medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese.

Členovia:

  1. PaedDr. S. Ballachová
  2. Mgr. P. Attres
  3. Mgr. A. Eštok
  4. Mgr. F. Fehérová
  5. Mgr. M. Soroka

fotografie

Plán pedagogického klubu
čitateľskej gramotnostiSprávy z pedagogického klubu

2019/20202020/20212021/2022
02/2020
01/2020
12/2019
11/2019
10/2019
09/2019
06/2021
05/2021
04/2021
03/2021
02/2021
01/2021
12/2020
11/2020
10/2020
09/2020
06/2022
05/2022
04/2022
03/2022
02/2022
01/2022
12/2021
11/2021
10/2021
09/2021späť