logoProjektu

Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Základné informácie o projekte

Názov projektu:
Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Kód ITMS projektu:
312011U644

Kód výzvy:
OPLZ-P01/2018/DOP/1.1.1-03

Operačný program:
312000 - Ľudské zdroje

Konkrétny cieľ:
312010011-1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu:
09/2019 – 08/2022

Hlavné aktivity projektu

  • Implementácia extra hodín
  • Koordinácia projektu
  • Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

Cieľová skupina

  • Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia
  • Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Pedagogické kluby