popisProjektu

Hlavné aktivity projektu

1. Implementácia extra hodín

Zdôvodnenie aktivity: Súčasná ekonomická a sociálna situácia si vyžaduje v oblasti vzdelávania intervencie do všetkých zložiek vzdelávacieho systému. Moderná vedomostná spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. V poslednom období (najmä s nástupom nových komunikačných zariadení ako napr. smartfónov, sociálnych sietí, internetu a pod.) výrazne vzrástli medzi žiakmi problémy s nesprávnou gramatikou (napr. písanie textov bez diakritiky a používanie skratiek) výrazne sa im znížila úroveň slovnej zásoby, znížila úroveň používania spisovnej slovenčiny (používanie slangu) a zároveň u nich klesá schopnosť čítať text s porozumením. Medzi ďalšie negatíva, ktoré majú rastúci trend sú: žiaci majú nedostatočné logické myslenie, znižuje sa atraktivita prírodovedných predmetov, žiaci majú rastúce problémy s príkladmi v rámci predmetu matematika, nevedia využívať matematiku v rôznych súvislostiach v praktickom živote. Nízka úroveň matematickej gramotnosti ovplyvňuje negatívne aj finančnú gramotnosť, ktorú je dôležité rozvíjať u žiakov našej školy aby po absolvovaní štúdia na gymnáziu mohli efektívne riadiť finančné zdroje. Nakoľko vnímame klesajúci záujem zo strany našich žiakov o matematiku a prírodovedné predmety a zároveň vnímame nedostatky v rámci čitateľskej a finančnej gramotnosti potrebujeme súčasný vzdelávací proces rozšíriť o extra hodiny, v ktorých naši pedagógovia budú za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania.

Cieľ aktivity: Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť.

2. Rozšírenie kľúčových kompetencií
pedagogických zamestnancov

Cieľ aktivity: Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov.V priebehu realizácie projektu vytvoríme tri pedagogické kluby: Členovia klubu sa budú schádzať 2 x mesačne po 1 hodine, kde budú riešiť, diskutovať a navrhovať riešenie problémov pri práci so žiakmi. Navzájom si budú vymieňať a zdieľať overené postupy najmä v oblasti inovatívneho vzdelávania. Starší, skúsenejší učitelia budú na týchto stretnutiach odovzdávať cenné informácie svojim mladším kolegom. Činnosť a aktivity všetkých klubov budú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov. Za účelom úspešnej realizácie projektu je potrebné umožniť pedagogickým zamestnancom získať nové kompetencie potrebné pre prípravu inovácie vzdelávania (realizáciu motivačnej a efektívnej výučby) žiakov na gymnáziu. Pedagogickým zamestnancom chceme sprostredkovať najnovšie poznatky z inovatívneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích kurzov.

Cieľová skupina

  • Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia
  • Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami