Rada rodičovského združenia (RRZ)

RRZ je volená na plenárnom zasadnutí, ktoré sa spravidla koná v októbri príslušného kalendárneho roku.
Tento šk. rok sa plenárna schôdza RRZ konala 06. 10. 2016.

Predseda RRZ: Ing. Gabriela Hudáková
Členovia RRZ sú zástupcovia rodičov z jednotlivých tried.

I.OA    
II.OA    
III.OA    Jarmila Cabalová
V.OA    Jaroslava Szabóová
VI.OA    Ing. Gabriela Hudáková
VII.OA    Monika Janičková
I.A     
II.A     Ing. Henrieta Simková