3 kategórie:
I. ‐ 1. stupeň ZŠ
II. ‐ 2. stupeň ZŠ
III. ‐ SŠ, Gymnáziá

2 témy:
Voda a jej význam
Bezpečne do školy

Vyplňte elektronické prihlášky a svoju prácu na CD/DVD zašlite na adresu: SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

=========================================

Vyplňte elektronickú prihlášku a do 10.10.2018 nám zašlite svoju predstavu o budúcom povolaní:
obrázok (I.‐II. kategória)
esej (III.‐IV. kategória)
na adresu:
SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Kategórie:
I.– Materské školy
II. – 1. stupeň ZŠ
III. – 2. stupeň ZŠ
IV. – SŠ, Gymnáziá

========================================

========================================