f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


COVID-19

Aktuálne informácie COVID-19

Pre aktuálne informácie ohľadom pokynov v súvislosti s mimoriadnou situáciou sledujte správy vo svojom konte v aplikácii eduPage.

Spôsob vzdelávania na GŠM

Od pondelka 10. 05. 2021 sa už všetci žiaci školy vzdelávajú prezenčne v škole.

Od pondelka 26. 04. 2021 sa tercia a kvarta vzdeláva prezenčne v škole. Ostatní žiaci sa vzdelávajú dištančne/online z domu.

Od pondelka 26. 10. 2020 sa nižší stupeň osemročného gymnázia vzdeláva dištančne až do odvolania.

Od pondelka 19.10.2020 sa mení rozvrh hodín, je zverejnený na Edupage (Rozvrh hodín - korona). Podľa neho postupujú všetci študenti školy až do odvolania.

Od pondelka 12.10.2020 sa vyšší stupeň osemročného gymnázia a žiaci štvorročného štúdia vzdelávajú dištančným spôsobom až do odvolania.

COVID-19 ŠKOLSKÝ AUTOMAT

školský automat

AKTUÁLNA MAPA

  Opatrenia   

Vážení rodičia a žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať o opatreniach a usmerneniach MŠVVaŠ SR.

Dôležité pravidlá pre žiakov a zákonných zástupcov:

Žiadame Vás, aby ste po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložili písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (môžete ho podať aj elektronicky cez svoje konto v aplikácii EduPage, v časti Vyhlásenia/žiadosti, alebo si ho stiahnite a vytlačte na tejto stránke celkom dole).

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložte potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo odovzdajte triednemu učiteľovi, alebo pošlite elektronicky cez aplikáciu EduPage.

Platí povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy.

Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou, pochopením a toleranciou úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.

  Vstup návštevníka do priestorov školy   

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy (príloha č.1) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č.2).

V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si požadované tlačivá, sú k dispozícii na vrátnici v škole. V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnom čísle 055 460 21 38.

TLAČIVÁ

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
- predkladá sa 02. 09. 2020 alebo pri prvom nástupe žiaka do školy

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - predkladá sa 02. 09. 2020 a po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni

Súhlas riaditeľky so vstupom do školy - predkladá sa pri vstupe cudzej osoby do budovy školy

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti - predkladá sa pri vstupe cudzej osoby do budovy školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu neplnoletého žiaka o bezinfekčnosti - predkladá sa od 30.04.2021

Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti - predkladá sa od 30.04.2021