f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


COVID-19

Oznam - spôsob vzdelávania na GŠM

Od pondelka 26. 10. 2020 sa nižší stupeň osemročného gymnázia vzdeláva dištančne až do odvolania.

Od pondelka 19.10.2020 sa mení rozvrh hodín, je zverejnený na Edupage (Rozvrh hodín - korona). Podľa neho postupujú všetci študenti školy až do odvolania.

Od pondelka 12.10.2020 sa vyšší stupeň osemročného gymnázia a žiaci štvorročného štúdia vzdelávajú dištančným spôsobom až do odvolania.

  Opatrenia od 12.10.2020   

Vážení rodičia a žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať o opatreniach a usmerneniach MŠVVaŠ SR.

Dôležité pravidlá pre žiakov a zákonných zástupcov:

Žiadame Vás, aby ste po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložili písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložte potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo odovzdajte triednemu učiteľovi.

Povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy naďalej platí.

Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou, pochopením a toleranciou úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.

  Vstup návštevníka do priestorov školy   

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy (príloha č.1) a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č.2).

V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si požadované tlačivá, sú k dispozícii na vrátnici v škole. V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnom čísle 055 460 21 38.

Užitočné informácie

Čo mám robiť, ak som COVID pozitívny?
Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID pozitívnym?

COVID-19 SEMAFOR PRE SŠ

zelená oranžová červená

Pravidlá pre SŠ

pravidlá

TLAČIVÁ

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
- predkladá sa 02. 09. 2020 alebo pri prvom nástupe žiaka do školy,

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - predkladá sa 02. 09. 2020 a po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.

Súhlas riaditeľky so vstupom do školy - predkladá sa pri vstupe cudzej osoby do budovy školy.

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti - predkladá sa pri vstupe cudzej osoby do budovy školy.