f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Prijímačky

prijímacie skúšky

-> výsledky prijímacieho konania: TU

-> rozhodnutia o prijatí prídu poštou na adresu zákonného zástupcu

OZNAM

PS na osemročné štúdium>

Informácie  


-> predbežný záujem o osemročné štúdium - dotazník

-> video prezentácia školy

-> kritériá na prijímacie skúšky

-> kontaktujte nás na tel.č. 0903 130 822

Ďalšie informácie:

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. 1. 2021 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) stanovuje pre prijímacie konanie na stredné školy nižšie uvedené termíny. Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole je do 26. februára 2021.
  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka je do 8. apríla 2021.
  3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je do 16. apríla 2021.
  4. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
  5. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
  6. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021. (vzor tlačiva: Závazné potvrdenie o nastúpeni/nenastúpení)