Projekt: Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

Názov projektu: Knižnica pre všetkých

Trvanie projektu:
                      september 2011 - december 2011

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je skvalitnenie knižnično - informačných služieb žiakom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy, ale zároveň aj obyvateľom Moldavy nad Bodvou a okolitých obcí a to vybudovaním informačného centra, ktoré bude plniť úlohy čitárne, študovne a modernej učebne literatúry. Projekt je zameraný na:
• skvalitnenie a rozšírenie úrovne služieb poskytovaných knižnicou prostredníctvom elektronických služieb a prepojenie s mestskou knižnicou a inými externými knižničnými fondami v okolí;
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu posilnením informačnej funkcie knižnice;
• obnovu knižného fondu;
• budovanie systému vlastnej dokumentografickej databázy knižničným softvérom;
• vytvorenie estetického priestoru pre samoštúdium, na prípravu na vyučovanie a na mimoškolské aktivity, ktoré prispejú k zvyšovaniu čitateľskej a kultúrnej gramotnosti.

Cieľové skupiny a lokalizácia projektu:
- samotní študenti Gymnázia Š.Moysesa
-pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Gymnázia Š.Moysesa
-poslucháči Jazykovej školy, ktorá je súčasťou Gymnázia

Uskutočnené aktivity:

október-december

 • revitalizácia knižného fondu, nákup nových jednotiek odbornej a beletrizovanej literatúry,
 • informovanie čitateľskej a učiteľskej obce a rodičovskej verejnosti o nových knižničných službách a revitalizácii knižnice,
 • propagácia projektu - tvorba a distribúcia informačných letákov,
 • sprístupnenie (otvorenie) knižnice širokej verejnosti,
 • informačná výstava o nových knižných jednotkách určená žiakom, absolventom, pedagogickému a nepedagogickému zboru, rodičovskej verejnosti,
 • vyhlásenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu ilustráciu ku knihe zobrazujúcu postavu, prostredie alebo literárny konflikt,
 • beseda so spisovateľom - Peter Glocko na pôde Gymnázia Štefana Moysesa
 • Elektronická Knižnica

Chystáme:

 • výstava naj-kníh, organizovaná v spolupráci so žiackou školskou radou a žiakmi v úsilí nájsť najstaršiu, nejmenšiu, najväčšiu, najťažšiu knihu,
 • realizácia elektronickej evidencie a vytváranie prehľadného systému vlastnej dokumentografickej databázy,
 • čajová besiedka spojená s počúvaním rozprávok a ilustrovaním motívov rozhlasovej adaptácie slovenských rozprávok,
 • vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu ilustráciu ku knihe.