Olympiáda ľudských práv

Dňa 8. 2. 2017 sa v Košiciach konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv – OĽP. Na olympiáde sa zúčastnilo 49 súťažiacich a medzi nimi bola aj naša žiačka Simoneta Mértenová zo VII.OA. OĽP pozostávala z písomnej a ústnej časti, ktorá obsahovala test a ústne pripravené tézy. Tézy bolo nutné obhájiť pred porotou. Žiaľ do ústnej časti postúpilo iba 16 najlepšie umiestnených žiakov. Naša žiačka skončila na 29. mieste. Touto cestou by sme jej radi zablahoželali k umiestneniu na Olympiáde ľudských práv.

...späť...