Anotácia projektu

Projekt spoznajme slávnych je určený pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia, kde na hodinách informatiky žiaci vytvoria postery a prezentácie o slávnych matematikoch, fyzikoch, vynálezcoch a objaviteľoch, s ktorými sa stretnú na hodinách techniky, matematiky a fyziky. Súčasťou projektu je návšteva Múzea voskových figurín v Košiciach. Výstupy zo spracovania informácií o slávnych žiaci predvedú jednak na hodinách MAT, FYZ a TECH, ale aj pred rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi na Bádateľskej konferencii, na ktorú pripravia pozvánky, urobia výstavku z fotografií z priebehu projektu a pripravia fotokoláže z návštevy múzea. K projektu bude zriadená webstránka, kde bude zverejnený priebeh projektu a výstupy z jednotlivých aktivít.

Ciele projektu

Cieľom projektu "Spoznajme slávnych" je podnietiť u žiakov bádateľské aktivity, rozvíjať schopnosť žiakov aktívne spolupracovať v skupine, zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov pri štúdiu materiálov a informácií, rozvíjať schopnosť spracovať získané informácie, prepojiť učivo preberané na hodinách techniky, matematiky, fyziky s informatikou, otvoriť školu pre širšiu komunitu – pre rodičov, starých rodičov a kamarátov z iných škôl, rozvíjať komunikatívne a prezentačné zručnosti žiakov, rozvíjať zručnosti potrebné pri práci s počítačom a digitálnymi technológiami.

Personálne zabezpečenie:

  • RNDr. Gabriela Kövesiová
  • Mgr. Iveta Bradová