Anotácia projektu

Za východiskovú situáciu pokladáme súčasný trend, v ktorom je veľmi nízky záujem o knihy, ale paradoxne neustále sa zvyšuje záujem o čitateľskú gramotnosť, schopnosť čítania s porozumením. Žiaci viac inklinujú k hľadaniu poznatkov na internete, čím môže nastať jednak riziko závislosti od internetu, či mylné názory na absolútnu pravdivosť informácií z internetu. Projekt by mal rozvíjať fantáziu detí, naučiť ich spracovávať získané poznatky, využívať IKT technológie na vhodné spracovanie poznatkov a vyhnúť sa rizikám pri používaní dnes čoraz prístupnejších moderných technológií. Ďalším východiskom je nevyužitá miestnosť vedľa školskej knižnice, ktorú by sme chceli premeniť na netradičnú čitáreň (s možnosťou používania moderných prostriedkov, ako sú mobilné telefóny, smartfóny, tablety, elektronické čítačky kníh a pod.). Chceli by sme tak vytvoriť oddychovú zónu, ale aj príjemné miesto na získavanie informácií, či miesto na netradične strávenú vyučovaciu hodinu.

Ciele projektu

Cieľom projektu pod názvom Svet fantázie v dobe modernej je zvýšiť záujem žiakov o čítanie, samotnú návštevu knižnice, zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov, naučiť ich spracovávať informácie, tvoriť interaktívne materiály vhodné na použitie v dnešnej modernej dobe, varovať ich pred nástrahami a rizikami používania informačno-komunikačných technológií a podporiť ich umeleckú kreativitu. Ďalším cieľom projektu je vytvoriť čitáreň pri školskej knižnici - priestor vhodný na oddych, samoštúdium, netradičné vyučovacie hodiny, či miesto na spoznávanie knižničných materiálov určené pre študentov našej školy, študentov Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou a širokú verejnosť. Hlavným cieľom je rozvinúť u dnešných detí lásku ku knihám v akejkoľvek podobe.

Personálne zabezpečenie:

  • PaedDr. Stanislava Ballaschová - koordinácia žiakov pri spracovaní informácií, tvorbe kvízov, realizácia akcie s názvom Únik do sveta fantázie,
  • RNDr. Gabriela Kovesiová - tvorba webovej stránky, zverejňovanie výstupov projektu na stránkach projektu, koordinácia žiakov pri tvorbe elektronických kvízov, získavanie a spracovania informácií o nástrahách IKT,
  • Mgr. Františka Fehérová - tvorba a realizácia výtvarných návrhov, samotná premena nevyužitých priestorov na čitáreň.