Aktivity na dosiahnutie cieľov

  • Triedy II.OA, III.OA, IV.OA v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry navštívia školskú knižnicu, oboznámia sa s knižničným fondom, vypožičajú si ľubovoľnú knihu, prípadne nájdu na internete jej elektronickú podobu (napr. v najväčšej elektronickej knižnici slovenskej literatúry). Po prečítaní knihy takisto v rámci hodín SJL v rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti vypracujú otázky týkajúce sa knihy. Navzájom v skupinách si otázky vymenia, skontrolujú, overia si, či sú otázky pochopiteľné, dobre položené. Zároveň každý k svojmu testu vypracuje aj kontrolný hárok správnych odpovedí. Naučia sa pracovať s textom, klásť vhodné otázky aj vytvoriť správne odpovede a hlavne musia pochopiť prečítaný text.
  • Bude zriadená webová stránka projektu, kde budú postupne uverejňované výstupy z jednotlivých aktivít projektu, informácie o projekte a fotografie z priebehu projektu.
  • Na hodinách informatiky žiaci spracujú svoje kvízové otázky v programe Hot Potatoes a uložia ich interaktívnu elektronickú podobu na webovú stránku projektu, kde budú k dispozícii pre širokú verejnosť.
  • Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vytvoria návrhy na vymaľovanie stien, stropu a dverí v čitárni. Návrhy budú uložené na webovej stránke projektu, kde sa formou hlasovania vyberie víťazný návrh.
  • Realizácia samotnej čitárne prebehne za pomoci rodičov - vymaľuje sa miestnosť, položí sa koberec, umiestnia sa tam sedacie vaky, taburetky, sedáky a vankúše na sedenie, aby miestnosť pôsobila útulne a lákala na únik do sveta kníh - sveta fantázie.
  • Na hodinách informatiky a slovenského jazyka sa žiaci IV.OA zoznámia s webovou stránkou www.e-deti.sk, získané informácie spracujú do série prenášok a prezentácií a prednesú ich pre svojich mladších spolužiakov z II.OA a III.OA. Zároveň si pripravia pre nich aj minikvíz, aby získali spätnú väzbu z odprednášanej problematiky. Kvíz bude v elektronickej podobe a odpovedajúci budú môcť pri vypĺňaní používať dostupné moderné technológie (mobily, tablety, notebooky,...)
  • Netradičné hodiny slovenského jazyka a literatúry budú prebiehať v pohodlí sedacích vakov a taburetiek v novej čitárni, kde si pomocou moderných technológií žiaci preveria svoje poznatky o prečítaných knihách (prostredníctvom vytvorených elektronických kvízov).
  • Únik do sveta fantázie - akcia v knižnici a čitárni určená pre žiakov 1. stupňa okolitých základných škôl. V rámci hodín literatúry trieda II.OA pripraví dramatizáciu rozprávky O učenej princeznej, III.OA si pripraví ukážky z detských kníh, na ktoré budú účastníci akcie vytvárať ilustrácie a IV.OA si pripraví zážitkové čítanie z knihy Opice z našej police.