Aktivity na dosiahnutie cieľov

  • webstránka s výstupmi projektu - na účely propagácie projektu bude vytvorená a priebežne aktualizovaná webstránka projektu so všetkými informáciami a výstupmi projektu
  • krúžok Legomaniaci robotika - naďalej budú prebiehať pravidelné stretnutia na týždennej báze s členmi robotického krúžku na škole, kde si budú žiaci rozvíjať svoje staviteľské a programátorské zručnosti z robotiky
  • prednášky s diskusiou - účastníci a hlavne účastníčky rôznych robotických súťaží z našej školy pripravia prednášku o možnostiach a príležitostiach, ktoré vďaka robotike zažili, odprezentujú a predstavia svoje úspechy na poli robotiky a v diskusii s publikom im ukážu, že aj dievčatá môžu byť prínosom v tejto oblasti, prednáška bude určená ostatným žiakom našej školy a pozvaným hosťom
  • workshop pre najmladších - členovia robotických tímov pripravia workshop pod vedením koordinátora s využitím robotických stavebníc, kde im zábavnou formou predstavia základy programovania a budú tak rozvíjať ich algoritmické myslenie - interaktívnou a hravou formou, primeranou ich veku
  • propagačný plagát - členovia krúžku Legomaniaci - robotika pripravia a zverejnia propagačný plagát, ktorého cieľom bude osloviť dievčatá každého veku a upriamiť pozornosť na možnosť venovať sa robotike
  • propagačné video - Aktívne členky úspešných robotických tímov vytvoria propagačné video, kde predstavia robotiku a možnosti, ktoré prináša, videoprezentácia bude zverejnená na sociálnych sieťach a webovej stránke školy
  • workshopy pre dievčatá - Lektorka a koordinátorka projektu s pomocou členov robotických tímov pripraví a zrealizuje sériu workshopov s využitím robotických stavebníc, kde sa účastníci oboznámia so základmi robotiky a sami si postavia z robotických stavebníc rôzne modely, naučia sa základným programátorským technikám a skúsia naprogramovať svojich prvých robotov
  • podcast, rozhlasová relácia - aktívne členky robotického krúžku Legomaniaci v spolupráci s úspešnými absolventkami rôznych robotických súťaží vytvoria podcast, kde predstavia svoje pôsobenie na poli robotiky, podcast bude odvysielaný v školskom rádiu a zvuková nahrávka bude zverejnená na webovej stránke školy a projektu