LEXIKOLÓGIA

  1. Synonymá, homonymá, antonymá

    1.  doplňte vety  (html)
    2.  priraďovanie - synonymá  (html)
  2. Frazeologizmy

  3. Cudzie slová