Malá medaila sv. Gorazda in memoriam,
PhDr. Ladislav Kučera, CSc.

Dňa 10. 03. 2023 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno sv. Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a za významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.
Jedným z ocenených, ktorý bol vybraný z radov nominovaných pedagógov na udelenie Malej medaily svätého Gorazda in memoriam, bol aj prvý riaditeľ nášho slovenského gymnázia v Moldave nad Bodvou, PhDr. Ladislav Kučera, CSc.

Slovenský jazykovedec a pedagóg PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020) bol zakladateľom a 17 rokov riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou (1954-1961), neskôr Strednej všeobecnovzdelávacej strednej školy a Základnej školy v Moldave nad Bodvou (1961-1971).

Ladislav Kučera sa ako dlhoročný riaditeľ ústretovo venoval študentom i pedagogickému kolektívu, viedol učiteľský divadelný súbor (ako režisér i herec), zmiešaný slovensko-maďarský učiteľský zbor či hasičský dychový orchester. Žiacky spevácky zbor zase úspešne viedla jeho manželka Mgr. Terézia Kučerová. V spomienkach pedagógov zostal ako riaditeľ, ktorý vytváral harmóniu a udržiaval dobré vzťahy v kolektíve. Bol človekom s danosťou stmeľovať a vytvárať kolektív, podieľal sa na kultúrnom živote i vzdelávacom procese v meste.
Pán riaditeľ Kučera je príkladom toho, že riaditeľ môže byť dirigentom aj doslova: nielen dirigentom školy a dirigentom hudobných telies, ale aj dirigentom harmónie, ktorá prevláda v školskom prostredí. Ďakujeme za jeho dielo, ktoré po sebe v Moldave zanechal!

...späť...