Účelové cvičenie

V dňoch 10. a 11. októbra sa žiaci II.OA, III.OA, IV.OA a VI.OA a II.A zúčastnili účelového cvičenia. Cvičenie bolo rozdelené na viacero stanovíšť. Mgr. Ján Dringuš mal na starosti oboznámiť žiakov s orientáciou v teréne. Žiaci sa dozvedeli, ako sa orientovať pomocou machu, alebo akým spôsobom používať buzoly. Mgr. Peter Attres mal prednášku o cestnej doprave a bezpečnosti. Oboznámil nás so všetkými podstatnými dopravnými značkami. Mgr. Lucia Tomková nám dávala prednášky o prvej pomoci. Naučili sme sa akým spôsobom bezpečne ošetríme ľudí, ktorí to súrne potrebujú.

Neskôr sme sa všetci zhromaždili v suteréne školy a spolu, za doprovodu profesorov sme sa prešli podzemným únikovým východom. Starší študenti si ešte prezreli miestnu hasičskú zbrojnicu, kde sa dozvedeli všetko o jej minulosti a súčasnosti.

... fotografie tried II.OA, III.OA a IV.OA nájdete vo fotoalbume

... fotografie tried II.A, VI.OA nájdete vo fotoalbume

...späť...