Školenie Orientuj sa v ľudských právach – použi KOMPAS

Každoročne organizuje CVČ v Košiciach školenia zamerané na ľudské práva. Jednodňové tematické bloky boli venované študentom SŠ a realizované v mesiaci február 2012. Účasť na tejto akcii sa stala pre našu dobrou tradíciou. Účastníkmi sú vždy študenti tretích ročníkov (III.A, VII.OA). Postupne absolvovali školenia na tému: Úvod k ľudským práva, základné dokumenty; Detské práva; Rodová rovnosť; Diskriminácia, rasizmus a xenofóbia, predsudky a stereotypy. Študenti získané vedomosti a zručnosti zo spomínaných oblastí následne prezentovali svojim spolužiakom. Neformálnymi metódami a vhodnými aktivitami šírili idey z týchto školení aj na triednických hodinách v ostatných triedach našej školy.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume