INTERAKTÍVNE CVIČENIA

S T R E D O Š K O L S K Á     M A T E M A T I K A

 1. ROVNICE A NEROVNICE

  1. Kvadratické rovnice

   1.  koeficienty kvadratickej rovnice (html)
   2.  koeficienty kvadratickej rovnice II (html)
   3.  diskriminant kvadratickej rovnice a počet koreňov (html)
   4.  priraďovanie množiny koreňov ku kvadratickej rovnici (html)
   5.  určenie koreňov kvadratickej rovnice a jej rozklad na koreňové činitele (html)
   6.  hľadanie koreňov neúplnej kvadratickej rovnice (exe)
   7.  rozklad kvadratickej rovnice na koreňové činitele (exe)
  2. Kvadratické nerovnice

   1.  priraďovanie riešení ku kvadratickej nerovnici I (D> 0) (html)
   2.  priraďovanie riešení ku kvadratickej nerovnici II (D< 0, D=0) (html)
   3.  využitie kvadratických nerovníc pri určovaní definičného oboru výrazov (html)
  3. Sústavy rovníc a nerovníc

   1.  grafické znázornenie lineárnej nerovnice s 2 neznámymi (predpisu priraď graf).  (html)
   2.  grafické znázornenie lineárnej rovnice a nerovnice s 2 neznámymi (vyber znak).  (html)
   3.  grafické riešenie sústavy 2 lineárnych rovníc.  (html)
   4.  numerické riešenie sústavy 2 lineárnych rovníc.  (html)
   5.  grafické riešenie sústavy 2 lineárnych rovníc.  (html)
   6.  grafické riešenie sústavy lineárnej a kvadratickej rovnice.  (html)
 2. FUNKCIE

  1. Základné vlastnosti

   1.  určovanie z obrázka "je - nie je" grafom funkcie (html)
   2.  priraďovanie funkčnej hodnoty z grafu diskrétnej funkcie (html)
   3.  priraďovanie funkčnej hodnoty z grafu nespojitej funkcie (html)
   4.  priraďovanie funkčnej hodnoty z grafu spojitej funkcie (html)
   5.  priraďovanie funkčnej hodnoty z predpisu funkcie (html)
   6.  funkčná hodnota, priesečníky s osami, korene funkcie (z grafu, z predpisu). (html)
   7.  definičný obor a obor hodnôt, funkčná hodnota (html)
   8.  určovanie "rastúca-klesajúca" z grafu funkcie (html)
   9.  určovanie párnosti funkcie z grafu (html)
   10.  určovanie ohraničenosti funkcie z grafu (html)
   11.  priraďovanie extrémov funkcie (lokálne a globálne max a min) z grafu (html)
   12.  základné vlastnosti funkcií I (html)
   13.  základné vlastnosti funkcií II (html)
   14.  3 cvičenia na predpis z grafu (konštantná, lineárna, kvadratická funkcia) (html)
  2. Lineárna funkcia

   1.  bod "patrí-nepatrí" funkcii lineárnej, konštantnej (html)
   2.  doplň súradnicu bodu, aby patril funkcii lineárnej, konštantnej.  (html)
   3.  predpis lineárnej funkcie, aby prechádzal cez dané dva body (html)
   4.  priraďovanie predpisu lineárnej funkcie ku jej grafu I (html)
   5.  monotónnosť lineárnej funkcie z prepisu (html)
   6.  "strmosť" grafu lineárnej funkcie z predpisu (usporiadať) (html)
   7.  graf lin. funkcie pretína y-ovú os (z predpisu) (html)
   8.  vlastnosti lineárnej funkcie z predpisu (html)
  3. Kvadratická funkcia

   1.  bod "patrí-nepatrí" kvadratickej funkcii (html)
   2.  doplň súradnicu bodu, aby patril kvadratickej funkcii (html)
   3.  priraďovanie predpisu kvadratickej funkcie ku jej grafu  (html)
   4.  priraďovanie "natočenia" grafu ku predpisu kvadratickej funkcie (a>0, a<0)  (html)
   5.  usporiadanie podľa "šírky" paraboly z predpisu kvadratickej funkcie (závislosť od a)  (html)
   6.  hľadanie priesečníkov grafu kvadratickej funkcie s osou y a s osou x (html)
   7.  súradnice vrchola paraboly z predpisu funkcie vo vrcholovom tvare I (html)
   8.  súradnice vrchola paraboly z predpisu funkcie II (html)
   9.  vlastnosti kvadratickej funkcie (html)
  4. Mocninové funkcie

   1.  priraďovanie predpisu ku grafu (mocninové,..)  (exe)

... pomaly sa nám to rozrástlo, a preto som kvôli prehľadnosti vytvorila aj zoradenie do tém na stránke: NOVÁ STRÁNKA
nájdete tam všetko toto a ešte všeličo nové, lebo túto stránku už neaktualizujem...

TOPlist

© RNDr. Gabriela Kövesiová

Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou Σ