Zmeny skupenstva

Do políčka zapíš písmeno, resp. písmená (možnosť viacerých správnych odpovedí) v abecednom poradí, bez čiarok a medzier.
1. Vyberte správne tvrdenie:
a) tepelná kapacita – J.K-1
b) merná tepelná kapacita – J.kg-1.K-1
c) Boltzmanova konštanta – J.mol-1
d) normálové napätie – Pa

Správna odpoveď:


2. Merné skupenské teplo topenia vyjadrujeme v jednotkách:
a) J.kg-1
b) J.mol-1
c) J.kg-1.K-1
d) J. K-1

Správna odpoveď:


3. Počet fáz stavu danej látky, ktoré zodpovedá ktorémukoľvek bodu na niektorej z kriviek fázorového diagramu, je:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

Správna odpoveď:


4. Počet fáz, ktoré zodpovedajú trojnému bodu fázorového diagramu, je:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

Správna odpoveď:


5. Vo fázorovom diagrame je vľavo od krivky topenia:
a) oblasť pevnej látky
b) oblasť kvapalnej látky
c) oblasť prehriatej pary
d) oblasť súčasne pevnej látka aj kvapaliny

Správna odpoveď:


6. Vo fázorovom diagrame je nad krivkou nasýtenej pary:
a) oblasť pevnej látky
b) oblasť kvapalnej látky
c) oblasť prehriatej pary
d) oblasť súčasne pevnej látka aj kvapaliny

Správna odpoveď:


7. Vo fázorovom diagrame je pod krivkou nasýtenej pary:
a) oblasť pevnej látky
b) oblasť kvapalnej látky
c) oblasť prehriatej pary
d) oblasť súčasne pevnej látka aj kvapaliny

Správna odpoveď:


8. Označte správnu kombináciu umiestnenia daného stavu látky vo fázorovom diagrame a počtu prítomných fáz:
a) krivka nasýtenej pary – 1
b) oblasť prehriatej pary – 1
c) oblasť vľavo od krivky topenia – 1
d) oblasť vpravo od krivky topenia – 1

Správna odpoveď:


9. Označte nesprávnu kombináciu umiestnenia daného stavu látky vo fázorovom diagrame a počtu prítomných fáz:
e) krivka topenia – 1
f) krivka nasýtenej pary – 2
g) oblasť medzi dvoma krivkami– 2
h) trojný bod – 2

Správna odpoveď: