Oscilačný obvod

Do políčka zapíš písmeno, resp. písmená (možnosť viacerých správnych odpovedí) v abecednom poradí, bez čiarok a medzier.
1. Energia E oscilačného obvodu (LC) s nábojom Q, napätím U a kapacitou C je:
a) E = Q.U2/2
b) E = Q/2C
c) E = Q.U/2
d) E = C.U/2

Správna odpoveď:


2. Energia Em magnetického poľa cievky bez jadra s indukčnosťou L, ktorou preteká prúd I, je:
a) Em = L.I/2
b) Em = L.I2/2
c) Em = L/2I
d) Em = L2.I/2

Správna odpoveď:


3. Vyber správne tvrdenie:
a) vlastné kmitanie el.magn. oscilátora je vždy tlmené
b) vlastné kmitanie el.magn. oscilátora je vždy netlmené
c) v el.magn. oscilátore sa periodicky mení energia elektrická na magnetickú
d) zmeny napätia a prúdu v LC obvode sú posunuté o π/2 rad

Správna odpoveď:


4. Frekvencia vlastných kmitov oscilačného obvodu je určená:
a) f = 2π(LC)
b) f = 1/(2πLC)
c) f = 1/(2π√LC)
d) f = 2π.LC

Správna odpoveď:


5. Frekvencia vlastných kmitov oscilačného obvodu s indukčnosťou 50 mH a kapacitou 500 μF a zanedbateľným tlmením je:
a) 25 Hz
b) 50 Hz
c) 32 Hz
d) 40 Hz

Správna odpoveď:


6. Perióda T vlastných kmitov oscilačného obvodu so zanedbateľným tlmením je:
a) T = 2π√LC
b) T = 1/(2π√LC)
c) T = LC/2π
d) T = √LC/(2π)

Správna odpoveď:


7. Perióda T vlastných kmitov oscilačného obvodu so zanedbateľným tlmením tvoreného cievkou s indukčnosťou 10 mH a kondenzátorom s kapacitou 900 μF je približne:
a) 4,9 ms
b) 9,8 ms
c) 18,8 ms
d) 37,2 ms

Správna odpoveď:


8. Frekvencia oscilačného obvodu, do cievky ktorej vsunieme jadro z mäkkej ocele, sa:
a) silne zväčší
b) nepatrne zväčší
c) zmenší
d) nezmení

Správna odpoveď:


9. Pri vynútenom kmitaní:
a) vznikajú rázy
b) oscilátor kmitá vždy s nižšou frekvenciou ako je jej vlastná
c) oscilátor kmitá vždy s vyššou frekvenciou ako je jej vlastná
d) oscilátor kmitá vždy s frekvenciou vonkajšieho pôsobenia

Správna odpoveď:


10. Vlastnosti sústavy, ktorá nútene kmitá:
a) nemajú vplyv na frekvenciu kmitania
b) majú vplyv na frekvenciu kmitania
c) neovplyvňujú frekvenciu a fázu núteného kmitania
d) určujú tlmenie

Správna odpoveď:


11. Frekvencia vynúteného kmitania:
a) nezávisí na tuhosti sústavy
b) závisí na frekvencii pôsobiacej sily
c) závisí na vlastnostiach kmitajúceho objektu
d) závisí na hmotnosti sústavy

Správna odpoveď:


12. Pri vynútenom kmitaní LC obvodu s vlastnou uhlovou frekvenciou ω0 je amplitúda napätia vynútených kmitov:
a) maximálna pri uhlovej frekvencii oscilátora ω > ω0
b) maximálna pri uhlovej frekvencii oscilátora ω < ω0
c) maximálna pri uhlovej frekvencii oscilátora ω = ω0
d) minimálna pri uhlovej frekvencii oscilátora ω = ω0

Správna odpoveď:


13. V kmitajúcom LC obvode okamžitý náboj na doskách kondenzátora:
a) lineárne rastie a exponenciálne klesá
b) je harmonickou funkciou času
c) je nulový
d) ineárne klesá a exponenciálne rastie

Správna odpoveď:


14. kmitajúcom LC obvode okamžitý prúd:
a) po určitú dobu lineárne rastie
b) po určitú dobu lineárne klesá
c) je harmonickou funkciou času
d) je konštantný

Správna odpoveď:


15. Uhlová frekvencia ω0 vlastného kmitania LC obvodu je určená:
a) ω0 = 1/√LC
b) ω0 =1/(2π√LC)
c) ω0 = 1/LC
d) ω0= 2π/√LC

Správna odpoveď:


16. Okamžitý prúd v LC obvode je posunutý voči napätiu o fázu:
a) π/2 rad
b) π/4 rad
c) - π/2 rad
d) - π/4 rad

Správna odpoveď:


17. Hmotný bod kmitá s periódou 0,02 s. Aká je hodnota uhlovej frekvencie:
a) 25 π
b) 50 π
c) 75 π
d) 100 π

Správna odpoveď:


18. Procesor počítača kmitá s periódou 2,5 ns. Akú má frekvenciu:
a) 4 MHz
b) 40 MHz
c) 400 MHz
d) 0,4 GHz

Správna odpoveď: